Conseil Municipal

Haut – Benjamin Mourlon – Georges Beauvais – Joan Murat – Brice Montmartin – Marie-Pierre Margueritat – Valérie Téte.

Bas – Marie-Odile David – Daniel Durand – Guy Cannier – Aurore Da Silva-Daudon – Rober Nessi (Adjoint) – Josiane Chamberaud (Maire) – Laurent Mercier-Bervialle (adjoint) – Christine Martin – Bernard Gardavaud.